O nás

O nás

BL Consulting, s.r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb predovšetkým v oblasti správy a vymáhania pohľadávok a obchodovania s pohľadávkami.

BL Consulting, s.r.o. bola založená v roku 2001. Spoločníkmi spoločnosti sú advokáti JUDr. David Soukeník, LLM. a JUDr. Peter Štrpka, PhD. a poskytujú právne služby prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. a v Českej republike prostredníctvom advokáta: JUDr. Milan Gocník, LL.M., ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

Za 19 rokov pôsobenia sme sa stali pevne etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu inkasných kancelárií a spoločností zaoberajúcimi sa mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok.

Disponuje softvérovým programom BLAST, ktorý bol vyvinutý výlučne na vymáhanie pohľadávok. Tento informačný systém bol niekoľkokrát upravovaný a vylepšovaný, a to aj na základe našej spolupráce najmä s bankovými subjektmi pri predsúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok.

V rámci organizačnej štruktúry disponujeme špecializovaným tímom predsúdneho vymáhania, tímom súdneho vymáhania špecializujúcim sa na B2C vzťahy, tímom súdneho vymáhania špecializujúcim sa na B2B vzťahy a tímom podpory (back-office)

Vzhľadom na to, že osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov, ktoré nám boli zverené našimi klientmi, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, má naša spoločnosť vypracovaný Bezpečnostný projekt pre prácu s osobnými údajov, ktoré sú spracované, prenášané a uchovávané v informačnom systéme spoločnosti a softvérový program BLAST je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

BL Consulting, s.r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb predovšetkým v oblasti správy a vymáhania pohľadávok a obchodovania s pohľadávkami.

BL Consulting, s.r.o. bola založená v roku 2001. Spoločníkmi spoločnosti sú advokáti JUDr. David Soukeník, LLM. a JUDr. Peter Štrpka, PhD. a poskytujú právne služby prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. a v Českej republike prostredníctvom advokáta: JUDr. Milan Gocník, LL.M., ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

Za 19 rokov pôsobenia sme sa stali pevne etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu inkasných kancelárií a spoločností zaoberajúcimi sa mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok.

Disponuje softvérovým programom BLAST, ktorý bol vyvinutý výlučne na vymáhanie pohľadávok. Tento informačný systém bol niekoľkokrát upravovaný a vylepšovaný, a to aj na základe našej spolupráce najmä s bankovými subjektmi pri predsúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok.

V rámci organizačnej štruktúry disponujeme špecializovaným tímom predsúdneho vymáhania, tímom súdneho vymáhania špecializujúcim sa na B2C vzťahy, tímom súdneho vymáhania špecializujúcim sa na B2B vzťahy a tímom podpory (back-office)

Vzhľadom na to, že osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov, ktoré nám boli zverené našimi klientmi, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, má naša spoločnosť vypracovaný Bezpečnostný projekt pre prácu s osobnými údajov, ktoré sú spracované, prenášané a uchovávané v informačnom systéme spoločnosti a softvérový program BLAST je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Služby

Služby

V rámci správy a vymáhania pohľadávok pravidelne prehodnocujeme naše prístupy k vymáhaniu pohľadávok. Zohľadňujeme pritom nové a pokrokové metódy vo vymáhaní pohľadávok vychádzajúce jednak z poznania situácie na slovenskom trhu vymáhania pohľadávok, ako aj z pravidelného monitorovania situácie v oblasti vymáhania pohľadávok v okolitých krajinách a v členských štátoch Európskej únie.

Pri vymáhaní pohľadávok naša spoločnosť využíva vybudované call centrum, v ktorom špeciálne vyškolení pracovníci kontaktujú dlžníkov telefonicky. Všetky údaje evidujeme v špecializovanom informačnom systéme BLAST, ktorý je prispôsobený na import, export a selektovanie údajov podľa zadaných kritérii.

Pravidelný outsourcing pohľadávok

Pravidelný outsourcing pohľadávok

Pravidlený outoutsorcing pohľadávok znamená sledovanie faktúry krátko pred splatnosťou, alebo tesne po splatnosti až do jej úplneho zaplatenia. V rámci nastaveného pripomínacieho procesu, vopred dohodnutého s klientom, kontaktujeme odberateľa za účelom dohodnutia platby v lehote spatnosti, alebo čo najskôr po splatnosti.

Výhodami pravidelného oursourcingu sú:
1. Časť nákladov súvisiacich s interným vymáhaním od klienta prevezveme. Napr. personálne kapacity, zaškolenie zamestnancov, náklady na softvér a evidenciu, poštovné a telekomunikačné náklady a pod..
2. Ponúkame klientovi naše know-how v oblasti vymáhania pohľadávok a zaškolený personál, čím garantujeme maximálnu vymožiteľnosť.
3. Preverenie bonity dlžníka počas vymáhacieho procesu.

4. Obchodné informácie, na základe ktorých sa môže klient rozhodnúť, ktoré správne a efektívne kroky podnikne, aby boli jeho pohľadávky uspokojené v čo najvyššej miere a pri optimálnych nákladoch
5. Efektívny prechod do predsúdneho a následne súdneho vymáhania. Získané informácie počas pravidelného outsourcingu môžu byť využívané pri ďalších procesoch a nie je potrebný dodatočný import dát.

Pravidlený outoutsorcing pohľadávok znamená sledovanie faktúry krátko pred splatnosťou, alebo tesne po splatnosti až do jej úplneho zaplatenia. V rámci nastaveného pripomínacieho procesu, vopred dohodnutého s klientom, kontaktujeme odberateľa za účelom dohodnutia platby v lehote spatnosti, alebo čo najskôr po splatnosti.

Výhodami pravidelného oursourcingu sú:
1. Časť nákladov súvisiacich s interným vymáhaním od klienta prevezveme. Napr. personálne kapacity, zaškolenie zamestnancov, náklady na softvér a evidenciu, poštovné a telekomunikačné náklady a pod..
2. Ponúkame klientovi naše know-how v oblasti vymáhania pohľadávok a zaškolený personál, čím garantujeme maximálnu vymožiteľnosť.
3. Preverenie bonity dlžníka počas vymáhacieho procesu.
4. Obchodné informácie, na základe ktorých sa môže klient rozhodnúť, ktoré správne a efektívne kroky podnikne, aby boli jeho pohľadávky uspokojené v čo najvyššej miere a pri optimálnych nákladoch
5. Efektívny prechod do predsúdneho a následne súdneho vymáhania. Získané informácie počas pravidelného outsourcingu môžu byť využívané pri ďalších procesoch a nie je potrebný dodatočný import dát.

Predsúdne vymáhanie pohľadávok

Predsúdne vymáhanie pohľadávok

Pri vymáhaní pohľadávok kladieme dôraz na profesionálnu a osobnú komunikáciu s dlžníkmi. Zároveň s tým kladieme dôraz aj na taktiku, načasovanie a dôslednosť vo vymáhaní pohľadávok.

Klientom odporúčame začať vymáhanie pohľadávok najskôr cestou predsúdneho vymáhania, v rámci ktorého dokážeme vo veľkej miere eliminovať nežiaduce náklady súdneho konania, najmä súdne poplatky. Máme podrobne rozpracovaný predsúdny spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý ukončujeme správou pre klienta, ktorá obsahuje ďalšie odporúčania nakladania s pohľadávkou, vrátane informácie o bonite daného klienta (existencia dlžníka, majetkové pomery dlžníka, konkurzné konania, dedičské konania a pod.). Následne v závislosti od tejto správy sa potom vie klient s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnúť pre prípadné súdne konanie a ďalšie nakladanie s touto pohľadávkou.

Rovnako poukazujeme na skutočnosť, že upomienky adresované jednotlivým dlžníkom podpisuje priamo advokát a to už v rámci mimosúdneho (predsúdneho) vymáhania. Podľa našich skúseností, najmä u slovenských dlžníkov, to vyvoláva oveľa väčší rešpekt ako upomienka doručená dlžníkovi pre neho z neznámej inkasnej kancelárie. Naviac vzhľadom na túto skutočnosť je posledná upomienka koncipovaná ako „predsporová výzva“ a slúži ako priamy dôkaz pre prípadné vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. Možno taktiež uviesť, že zapojenie advokáta do procesu vymáhania taktiež poskytuje klientovi, ako aj dlžníkovi záruku, že pri vymáhaní pohľadávok sú dodržiavané etické, ako aj zákonom stanovené pravidlá vymáhacieho procesu.

Predsúdne vymáhanie odporúčame začať v ktoromkoľvek štádiu, dokonca aj po predchádzajúcom vymáhaní (internom alebo inou inkasnou kanceláriou). Proces vymáhania vieme rozdeliť do troch režimov v závislosti od termínu odovzdania pohľadávok po termíne splatnosti alebo už vykonanej intervencie pred odovzdaním. Najskôr odovzdané pohľadávky po splatnosti riešime v rámci primárneho inkasa, neskôr odovzdané pohľadávky riešime v režime sekundárneho inkasa a pohľadávky dlhodobo po splatnosti, resp. po intervencii v rámci predchádzajúcich režimov sú riešené v režime terciálneho inkaso. Každý režim má svoje špecifické nastavenia a postupy v nadväznosti na predchádzajúce úkony, aby sme predchádzali duplicitným a zdĺhavým aktivitám a čo najskôr dosiahli čiastočnú alebo celkovú úhradu dlžnej sumy.

Pri vymáhaní pohľadávok kladieme dôraz na profesionálnu a osobnú komunikáciu s dlžníkmi. Zároveň s tým kladieme dôraz aj na taktiku, načasovanie a dôslednosť vo vymáhaní pohľadávok.

Klientom odporúčame začať vymáhanie pohľadávok najskôr cestou predsúdneho vymáhania, v rámci ktorého dokážeme vo veľkej miere eliminovať nežiaduce náklady súdneho konania, najmä súdne poplatky. Máme podrobne rozpracovaný predsúdny spôsob vymáhania pohľadávok, ktorý ukončujeme správou pre klienta, ktorá obsahuje ďalšie odporúčania nakladania s pohľadávkou, vrátane informácie o bonite daného klienta (existencia dlžníka, majetkové pomery dlžníka, konkurzné konania, dedičské konania a pod.). Následne v závislosti od tejto správy sa potom vie klient s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnúť pre prípadné súdne konanie a ďalšie nakladanie s touto pohľadávkou.

Rovnako poukazujeme na skutočnosť, že upomienky adresované jednotlivým dlžníkom podpisuje priamo advokát a to už v rámci mimosúdneho (predsúdneho) vymáhania. Podľa našich skúseností, najmä u slovenských dlžníkov, to vyvoláva oveľa väčší rešpekt ako upomienka doručená dlžníkovi pre neho z neznámej inkasnej kancelárie. Naviac vzhľadom na túto skutočnosť je posledná upomienka koncipovaná ako „predsporová výzva“ a slúži ako priamy dôkaz pre prípadné vymáhanie pohľadávky súdnou cestou. Možno taktiež uviesť, že zapojenie advokáta do procesu vymáhania taktiež poskytuje klientovi, ako aj dlžníkovi záruku, že pri vymáhaní pohľadávok sú dodržiavané etické, ako aj zákonom stanovené pravidlá vymáhacieho procesu.

Predsúdne vymáhanie odporúčame začať v ktoromkoľvek štádiu, dokonca aj po predchádzajúcom vymáhaní (internom alebo inou inkasnou kanceláriou). Proces vymáhania vieme rozdeliť do troch režimov v závislosti od termínu odovzdania pohľadávok po termíne splatnosti alebo už vykonanej intervencie pred odovzdaním. Najskôr odovzdané pohľadávky po splatnosti riešime v rámci primárneho inkasa, neskôr odovzdané pohľadávky riešime v režime sekundárneho inkasa a pohľadávky dlhodobo po splatnosti, resp. po intervencii v rámci predchádzajúcich režimov sú riešené v režime terciálneho inkaso. Každý režim má svoje špecifické nastavenia a postupy v nadväznosti na predchádzajúce úkony, aby sme predchádzali duplicitným a zdĺhavým aktivitám a čo najskôr dosiahli čiastočnú alebo celkovú úhradu dlžnej sumy.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Súdne vymáhanie pohľadávok

V rámci súdneho vymáhania pohľadávok BL Consulting, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v celom rozsahu prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Súdny vymáhanie je štandardne realizované v rámci civilného sporového konania pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike, prípadne v rámci rozhodcovského konania pred rozhodcovskými súdmi zriadenými na území Slovenskej republiky.

Pri súdnom vymáhaní pohľadávok sa snažíme minimalizovať náklady klienta a preto v prípadoch kde to právna úprava dovoľuje, využívame ako alternatívu uplatňovania peňažných nárokov podľa civilného sporového poriadku postup podľa Zákona č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Upomínacie konanie totiž predstavuje pre klienta menšiu finančnú záťaž spojenú s uplatnením jeho nároku a to s poukazom na skutočnosť, že pri tomto type konania predstavuje súdny poplatok za vydanie platobného rozkazu 50% z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku Zákona o súdnych poplatkoch. Ďalšou z výhod tohto typu konania je taktiež jeho rýchlosť a komunikácia so súdom výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. V prípade požiadaviek klienta BL Consulting, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v rámci vymáhania pohľadávok aj pred súdmi Českej republiky.

Po úspešnom ukončení súdneho vymáhania je spoločnosť BL Consulting, s.r.o. pripravená prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. zabezpečiť aj uplatnenie nárokov našich klientov v rámci exekučného konania.

V rámci súdneho vymáhania pohľadávok BL Consulting, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v celom rozsahu prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Súdny vymáhanie je štandardne realizované v rámci civilného sporového konania pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike, prípadne v rámci rozhodcovského konania pred rozhodcovskými súdmi zriadenými na území Slovenskej republiky.

Pri súdnom vymáhaní pohľadávok sa snažíme minimalizovať náklady klienta a preto v prípadoch kde to právna úprava dovoľuje, využívame ako alternatívu uplatňovania peňažných nárokov podľa civilného sporového poriadku postup podľa Zákona č. 307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Upomínacie konanie totiž predstavuje pre klienta menšiu finančnú záťaž spojenú s uplatnením jeho nároku a to s poukazom na skutočnosť, že pri tomto type konania predstavuje súdny poplatok za vydanie platobného rozkazu 50% z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku Zákona o súdnych poplatkoch. Ďalšou z výhod tohto typu konania je taktiež jeho rýchlosť a komunikácia so súdom výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. V prípade požiadaviek klienta BL Consulting, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v rámci vymáhania pohľadávok aj pred súdmi Českej republiky.

Po úspešnom ukončení súdneho vymáhania je spoločnosť BL Consulting, s.r.o. pripravená prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. zabezpečiť aj uplatnenie nárokov našich klientov v rámci exekučného konania.

Odkupovanie pohľadávok

Odkupovanie pohľadávok

BL Consulting, s.r.o. sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na odkupovanie rôznych portfólií pohľadávok v akomkoľvek rozsahu. Z doterajších skúseností v tejto oblasti máme dostatočné know-how ako celý proces odkupu pohľadávok manažovať. Taktiež máme bohaté skúsenosti s prípravnou fázou odkupovania pohľadávok, vrátane negociácie jednotlivých podmienok odkupu, prípravou jednotlivých systémov na presun pohľadávok z postupcu na postupníka a odovzdávaním dokumentácie a poskytovaním tzv. po zmluvnej vzájomnej súčinnosti.

Poznáme praktické problémy spojené s odkupovaním pohľadávok vo vzťahu k dlžníkom ako aj súdom, či iným orgánom a vieme tieto problémy eliminovať už vo fáze prípravy predaja pohľadávok.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s postupovaním pohľadávok ako aj doterajšiu činnosť našej spoločnosti v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, dokážeme dôkladne a precízne zanalyzovať predávané balíky pohľadávok a ponúknuť tak korektnú a objektívnu cenu za predávané pohľadávky.

BL Consulting, s.r.o. sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na odkupovanie rôznych portfólií pohľadávok v akomkoľvek rozsahu. Z doterajších skúseností v tejto oblasti máme dostatočné know-how ako celý proces odkupu pohľadávok manažovať. Taktiež máme bohaté skúsenosti s prípravnou fázou odkupovania pohľadávok, vrátane negociácie jednotlivých podmienok odkupu, prípravou jednotlivých systémov na presun pohľadávok z postupcu na postupníka a odovzdávaním dokumentácie a poskytovaním tzv. po zmluvnej vzájomnej súčinnosti.

Poznáme praktické problémy spojené s odkupovaním pohľadávok vo vzťahu k dlžníkom ako aj súdom, či iným orgánom a vieme tieto problémy eliminovať už vo fáze prípravy predaja pohľadávok.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s postupovaním pohľadávok ako aj doterajšiu činnosť našej spoločnosti v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, dokážeme dôkladne a precízne zanalyzovať predávané balíky pohľadávok a ponúknuť tak korektnú a objektívnu cenu za predávané pohľadávky.

Referencie

Profesionálna etika nedovoľuje spomenúť všetkých klientov, ktorým v súčasnosti poskytujeme služby pri vymáhaní pohľadávok.

So súhlasom našich klientov však uvádzame aspoň niektorých klientov, ktorým poskytujeme naše služby pri riešení problémov s neuhradenými pohľadávkami.

Kontakty

BL Consulting, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava,
IČO: 35821132 | DIČ: 202060616 | IČ DPH: SK7020001076

Tel.: +421 2 322 02 121 | E-mail: blc@blc.sk

kontakty

BL Consulting, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava

IČO: 35821132
DIČ: 202060616
IČ DPH: SK7020001076

Tel.: +421 2 322 02 121
E-mail: blc@blc.sk

kontaktný formulár

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Kariéra
Kariéra

Na tomto mieste sú uverejňované aktuálne voľné pracovné pozície.

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.

Ak máte záujem o aktuálne uverejnenú pracovnú pozíciu,
kontaktujte nás prosím mailom na job@blc.sk a pošlite nám svoj životopis.